Đăng ký

Soạn bài Luật thơ

353 từ Soạn bài

 

Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp và hài thanh hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát với thể thất ngôn Đường luật qua các ví dụ sau:

a. Cách gieo vẩn

  1. Vần chân và vần lưng (nguyệt - mịt; mây tay)
  2. Vần chân, độc vận (một vần) (a: xa, hoa, nhà)

b. Ngắt nhịp

       1. 3/4

       2. 4/3

c. Hài thanh

      1.  T       B       B       B        B        T        T

           T       B       B       T         T        T        B

      2.  T       T       B        B        T        T        B

           B       B       T         T        T         B       B

           T       B       B         T        B         B       T

           B       T       B        B       T          T       B