Đăng ký

Giải bài 9 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Áp dụng qui tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

Giải bài 9 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{36(x-2)^3}{32-16x}=\dfrac{36(x-2)^3}{16(2-x)}=\dfrac{36(x-2)^3}{-16(x-2)}=\dfrac{9(x-2)^2}{-4}\)

b) \(\dfrac{x^2-xy}{5y^2-5xy}=\dfrac{-x(y-x)}{5y(y-x)}=\dfrac{-x}{5y}\)