Đăng ký

Giải bài 13 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Áp dụng qui tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

Giải bài 13 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{45x(3-x)}{15x(x-3)^3}=\dfrac{-3.15x(x-3)}{15x(x-3)^3}=\dfrac{-3}{(x-3)^2}\)

b) \(\dfrac{y^2-x^2}{x^3-3x^2y+3xy^2-y^3}=\dfrac{-(x^2-y^2)}{(x-y)^3}\)

\(=\dfrac{-(x-y)(x+y)}{(x-y)^3}=-\dfrac{x+y}{(x-y)^2}=\dfrac{-x-y}{(x-y)^2}\)