Đăng ký

Giải bài 8 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Trong tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như hình sau:

Giải bài 8 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Theo em câu nào đúng, câu nào sai? Em hãy giải thích.

Hướng dẫn giải

a) Rút gọn phân thức \(\dfrac{3xy}{9y}=\dfrac{x}{3}\) là đúng vì : \(\dfrac{3xy}{9y}=\dfrac{x.3y}{3.3y}=\dfrac{x}{3}\)

b) Rút gọn phân thức \(\dfrac{3xy+3}{9y+3}=\dfrac{x}{3}\) là sai vì :

  3.(3xy + 3) \(\neq\) (9y + 3).x

Sửa lại như sau: \(\dfrac{3xy+3}{9y+3}=\dfrac{3(xy+1)}{3(3y+1)}=\dfrac{xy+1}{3y+1}\)

c) Rút gọn phân thức \(\dfrac{3xy+3}{9y+3}=\dfrac{x+1}{3+3}=\dfrac{x+1}{6}\) là sai vì :

 (3xy + 3).6 \(\neq\) (9y + 9)(x + 1)

Sửa lại như sau: \(\dfrac{3xy+3}{9y+9}=\dfrac{3(xy+1)}{9(y+1)}=\dfrac{xy+1}{3(y+1)}\)

d) Rút gọn phân thức  \(\dfrac{3xy+3x}{9y+9}=\dfrac{x}{3}\) là đúng vì :

 \(\dfrac{3xy+3x}{9y+9}=\dfrac{3x(y+1)}{9(y+1)}=\dfrac{x}{3}\)

shoppe