Đăng ký

Giải bài 11 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Rút gọn phân thức:

Giải bài 11 trang 40 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{12x^3y^2}{18xy^5}=\dfrac{2.6.x.x^2.y^2}{3.6.x.y^2.y^3}=\dfrac{2x^2}{3y^3}\)

b) \(\dfrac{15x(x+5)^3}{20x^2(x+5)}\) = \(\dfrac{3.5x(x+5)(x+5)^2}{4.5.x.x(x+5)}=\dfrac{3(x+5)^2}{4x}\)