Đăng ký

Giải bài 7 trang 39 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Rút gọn phân thức:

Giải bài 7 trang 39 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{6x^2y^2}{8xy^5}=\dfrac{6x^2y^2:2xy^2}{8xy^5:2xy^2}=\dfrac{3x}{4y^3}\)

b) \(\dfrac{10xy^2(x+y)}{15xy(x+y)^3}=\dfrac{10xy^2(x+y):5xy(x+y)}{15xy(x+y)^3:5xy(x+y)}\)\(=\dfrac{2y}{3(x+y)^2}\)

c) \(\dfrac{2x^2+2x}{x+1}=\dfrac{2x(x+1)}{x+1}=2x\)

d) \(\dfrac{x^2-xy-x+y}{x^2+xy-x-y}\)\(=\dfrac{x(x-y)-(x-y)}{x(x+y)-(x+y)}\)\(=\dfrac{(x-y)(x-1)}{(x+y)(x-1)}=\dfrac{x-y}{x+y}\)

shoppe