Đăng ký

Giải bài 9 trang 29 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức \( x^2y^3 + xy\) Tại \(x = 1\) và  \(y = \dfrac{1}{2}\)

Hướng dẫn giải

Giá trị của biểu thức : 

\(x^2y^3 + xy = 1^2. \left ( \dfrac{1}{2} \right )^3 + 1. \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{8}\)