Đăng ký

Giải bài 7 trang 29 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính giá trị các biểu thức sau tại  m = -1 và n = 2

a) 3m - 2n

b) 7m + 2n - 6

Hướng dẫn giải

a) \(3m - 2n = 3(-1) -2.2 = -3 - 4 = -7\). Biểu thức 3m - 2n luôn ứng với mọi giá trị của m,n \(\in\) R.

b) \(7m + 2n - 6 = 7.(-1) + 2.2 - 6 = -7 + 4 - 6 = -9\). Biểu thức 7m + 2n - 6 luôn tính được  giá trị của m,n \(\in\) R.