Đăng ký

Giải bài 50 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm x, biết:

a) x(x – 2) + x – 2 = 0

b) 5x(x – 3) – x + 3 = 0

Hướng dẫn giải

a) \( x(x - 2) + x - 2 = 0\)

\(\Leftrightarrow (x - 2)(x + 1) = 0\)

\(\Leftrightarrow x - 2 = 0\) hoặc \(x +1 = 0\)

\(\Leftrightarrow x = 2 \)  hoặc \(x = -1\)

b) \(5x(x - 3) - x + 3 = 0\)

\(\Leftrightarrow 5x(x - 3) - (x - 3) = 0\)

\(\Leftrightarrow (x - 3)(5x - 1) = 0\)

\(\Leftrightarrow x - 3 = 0\) hoặc \(5x - 1 =0\)

\(\Leftrightarrow x=3\) hoặc \(x = \dfrac{1}{5}\)