Đăng ký

Giải bài 47 trang 22 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \(x^2 + 4x –y^2 + 4\)

b) \(3x^2 + 6xy + 3y^2 – 3z^2\)

c) \(x^2 – 2xy + y^2 – z^2 + 2zt – t^2\)

Hướng dẫn giải

a) \(x^2 – xy + x – y = (x^2 – xy) + (x – y)                             = x(x – y) + (x – y)                             = (x – y)(x + 1)\)

b) \(xz + yz – 5(x + y) = z(x + y) – 5(x + y)                                  = (x + y)(z – 5)\)

c) \(3x^2 – 3xy – 5x + 5y = (3x^2 – 3xy) – (5x – 5y)                                     = 3x(x – y) – 5(x – y)                                       = (x – y)(3x – 5).\)

shoppe