Đăng ký

Giải bài 49 trang 22 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính nhanh:

a) 37,5 . 6,5 – 7,5 . 3,4 – 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5

b) 452 + 402 – 152 + 80 . 45.

Hướng dẫn giải

a) 37,5 . 6,5 – 7,5 . 3,4 – 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5 = (37,5 . 6,5 + 3,5 . 37,5) – (7,5 . 3,4 + 6,6 . 7,5)

                                                                         = 37,5(6,5 + 3,5) – 7,5(3,4 + 6,6)

                                                                         = 37,5 . 10 – 7,5 . 10

                                                                         = 375 – 75 = 300

b) 

452 + 402 – 152 + 80 . 45 = 452 + 2 . 40 . 45 + 402 – 152 

                                             = (40 + 45)2 – 152 

                                             = 852 – 152 

                                             = (85 – 15)(85 + 15)

                                             = 70 . 100 = 7000

                                                                   

shoppe