Đăng ký

Giải bài 5 trang 9 SGK Hóa Học 10

   Bài 5 (Trang 9, SGK)

   a. Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm:

   Khối lượng riêng thường được tính ra đơn vị \(g/cm^3\).

   Khối lượng riêng của nguyên tử kẽm là khối lượng tính ra gam của \(1cm^3\) nguyên tử kẽm.

   Thể tích của một nguyên tử kẽm: 

   \(V= \dfrac{4}{3}.\pi. r^3\)

   \(r = 1,35.10^{-1}nm = 1,35.10^{-8}cm\)

   \(V= \dfrac{4}{3}.3.14. (1,35.10^{-8})^3= 10,30.10^{-24}(cm^3)\)

   Khối lượng riêng của một nguyên tử kẽm là: \(65.1,66.10^{-24}= 107,9.10^{-24}(g)\)

   Vậy khối lượng riêng của nguyên tử kẽm là: \(\dfrac{107,9.10^{-24}g}{10,30.10^{-24}cm^3}= 10,48 (g/cm^3)\)

   Chú ý: Nếu các nguyên tử kẽm được xếp khít vào nhau không còn chỗ trống nào trong tinh thể thì khối lượng riêng của kẽm sẽ là \(10,48 g/cm^3\) như kết quả phép tính trên. Nhưng trong tinh thể, các nguyên tử kẽm chỉ chiếm hơn 70% thể tích, phần còn lại là rỗng nên thực tế khối lượng riêng của kẽm là \(7,3g/cm^3\).

   b. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm: 

   \(V= \dfrac{4}{3}.\pi. r^3\)

   \(r= 2.10^{-6}nm= 2.10^{-13}cm\)

   \(V = \dfrac{4}{3}.3,14. (2.10^{-13})^3=33,49.10^{-39}cm^3\)

   Thực tế, hầu như toàn bộ khối lượng của nguyên tử tập trung ở hạt nhân nên khối lượng của hạt nhân là: \(65.1,66.10^{-24} \) gam \(= 107,9.10^{-24}\) gam.

   Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm: 

   \(\dfrac{107,9.10^{-24}g}{33,49.10^{-39}cm^3}= 3,22.10^{15}(g/cm^3)\)

   Chú ý: \(3,22.10^{15}g/cm^3 = 3,22.10^9 tấn/cm^3\) (hơn 3 tỉ tấn/\(cm^3\)) là khối lượng riêng rất lớn.