Đăng ký

Giải bài 45 trang 133 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 4cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao kia.

Hướng dẫn giải

\(S_{ABCD}\) = AB.AH = AD.AK = 6.AH = 4.AK

Một đường cao có độ dài 5cm thì đó là AK vì :

AK < AB (5 < 6)

Không thể là AH vì AH < 4

Vậy, 6.AH = 4.AK = 4.5 = 20

Suy ra : AH = \(\dfrac{20}{6}\) = \(\dfrac{10}{3}\) (cm)

shoppe