Đăng ký

Giải bài 43 trang 130 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h.118) (đơn vị : cm).

Hướng dẫn giải

   a) Hình cần tính thể tích gồm:

  Một hình trụ có bán kính đáy là 6,3cm và chiều cao là 8,4cm.

  Thể tích hình trụ là:

  \(V_1 = \pi ( 6,3)^2.8,4= 333,396\pi (cm^3)\) 

   Một nửa hình cầu là: \(V_2 = \dfrac{1}{2}.\dfrac{4}{3}.\pi.(6,3)^2= 166,698\pi(cm^3) \)

   Thể tích cần tính là: \(V = V_1 + V_2 = 500,094(cm^3).\)

   b) Hình cần tính thể tích gồm:

   Một hình nón có bán kính là 6,9cm và chiều cao 20,0cm.

   Thể tích của hình nón là: \(V_ 1= \dfrac{1}{3} \pi ( 6,9)^2.20,0= 317,4 \pi (cm^3)\)

   Một nửa hình cầu có bán kính 6,9 cm.

   Thể tích của hình cầu là: \(V_2 = \dfrac{1}{2}.\dfrac{4}{3}.\pi.(6,9)^2= 219,006(cm^3) \)

   Thể tích cần tìm là: \(V = V_1 + V_2= 536,406\pi(cm^3)\)

   c) Thể tích cần tính là tổng thể tích của một hình nón( bán kính đáy 2,0 cm và chiều cao 4,0 cm) và một nửa hình cầu bán kinh s2,0 cm.

   Thể tích đó là: \(V =\dfrac{1}{3} \pi .2^3.4+ \pi.2^2.4+ \dfrac{1}{2}.\dfrac{4}{3}.\pi.2^3= \dfrac{80\pi}{3}(cm^3) \)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào