Đăng ký

Giải bài 42 trang 54 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Làm tính chia phân thức:

a) \((-\dfrac{20x}{3y^2}):(-\dfrac{4x^3}{5y})\)                            b) \(\dfrac{4x+12}{(x+4)^2}:\dfrac{3(x+3)}{x+4}\)

 

Hướng dẫn giải

a) \((-\dfrac{20x}{3y^2}):(-\dfrac{4x^3}{5y})\) = \(\dfrac{20x}{3y^2}.\dfrac{5y}{4x^3}=\dfrac{20x.5y}{3y^2.4x^3}=\dfrac{25}{3x^2y}\)

b) \(\dfrac{4x+12}{(x+4)^2}:\dfrac{3(x+3)}{x+4}\) \(= \dfrac{4x+12}{(x+4)^2}. \dfrac{x+4}{3(x+3)}\)

   = \(\dfrac{4(x+3).(x+4)}{(x+4)^2.3(x+3)}=\dfrac{4}{3(x+4)}\)

shoppe