Đăng ký

Giải bài 42 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Chứng minh rằng 55\(^{n+1}\) – 55\(^n\) chia hết cho 54 (với n là số tự nhiên)

Hướng dẫn giải

Ta có: 55\(^{n+1}\) – 55\(^n\) = 55\(^n\) . 55 - 55\(^n\)  = 55\(^n\) (55 - 1) 

                                  = 55\(^n\) . 54 chia hết cho 54 với n \(\in\) N.

shoppe