Đăng ký

Giải bài 40 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính giá trị biểu thức:

a) 15 . 91,5 + 150 . 0,85;

b) x(x - 1) - y(1 - x) tại x = 2001 và y = 1999.

Hướng dẫn giải

a) 15 . 91,5 + 150 . 0,85 = 15 . 91,5 + 15 . 8,5

     = 15(91,5 + 8,5) = 15 . 100 = 1500

b) x(x - 1) - y(1 - x) = x(x - 1) - y[-(x - 1) = x(x - 1) + y(x - 1) = (x - 1)(x + y)

Giá trị của biểu thức đã cho tại x = 2001, y = 1999 ta được:

(2001 - 1)(2001 + 1999) = 2000 . 4000 = 8000000

shoppe