Đăng ký

Giải bài 41 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm x, biết:

a) 5x(x  -2000) - x + 2000 = 0;

b) x\(^3\) – 13x = 0

Hướng dẫn giải

a) 5x( x - 2000) - x + 2000 = 0

\(\Leftrightarrow\) 5x(x - 2000) - (x - 2000) = 0

\(\Leftrightarrow\) (x - 2000)(5x - 1) = 0

\(\Leftrightarrow\) x - 2000 = 0 hoặc 5x -1 = 0

\(\Leftrightarrow\) x = 2000 hoặc x = \(\dfrac{1}{5}\)

b) x\(^3\) – 13x = 0

\(\Leftrightarrow\) x(x\(^2\) - 13) = 0

\(\Leftrightarrow\) x = 0 hoặc x\(^2\) -13 = 0

\(\Leftrightarrow\) x = 0 hoặc x = \(\pm\)\(\sqrt{13}\)