Đăng ký

Giải bài 39 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x - 6y;                                       b) \(\dfrac{2}{5}\)5x\(^2\) + 5x\(^3\) + x\(^2\)y;

c) 14x\(^2\)y – 21xy\(^2\) + 28x\(^2\)y\(^2\);             d) \(\dfrac{2}{5}\)x(y - 1) - \(\dfrac{2}{5}\)y(y - 1);

e) 10x(x - y) - 8y(y - x).

Hướng dẫn giải

a) 3x - 6y = 3(x - 2y)

b)  \(\dfrac{2}{5}\)5x\(^2\) + 5x\(^3\) + x\(^2\)y = x\(^2\)(\(\dfrac{2}{5}\) +5x+y)

c) 14x\(^2\)y – 21xy\(^2\) + 28x\(^2\)y\(^2\) = 7xy(2x - 3y + 4xy)

d) \(\dfrac{2}{5}\)x(y - 1) - \(\dfrac{2}{5}\)y(y - 1) = \(\dfrac{2}{5}\)(y - 1)(x - y)

e) 10x(x - y) - 8y(y - x) = 10x(x - y) + 8y(x - y) = 2(x - y)(5x + 4y)