Đăng ký

Giải bài 4 trang 18 SGK Hóa học 12

Bài 4 (Trang 18, SGK)

a. Vì A là este no, đơn chức nên công thức phân tử của A là \(C_nH_{2n}O_2\)

Ta có: \(n_A= n_{O_2} =\frac{3,2}{32}=0,1 \ \ (mol)\\\implies M_A= 74(g/mol)\implies 14n +32=74 \implies n=3\\\)

Công thức phân tử của A là :\(C_3H_6O_2 \)

b. \(n_{RCOONa}=0,1 (mol) \implies M_{RCOONa}=68(g/mol)\implies R \ \ là \ \ H\)

Công thức cấu tạo và gọi tên của A: \(HCOOC_2H_5 :etyl \ \ fomat\)