Đăng ký

Giải bài 1 trang 18 SGK Hóa học 12

  Este Chất béo
Thành phần nguyên tố C,H,O C,H,O
Đặc điểm cấu tạo Trong phân tử este của axit cacboxylic có nhóm -COOR với R là gốc hiđrocacbon Là trieste của axit béo có mạch C dài với glixerol
Tính chất hóa học

Đều có các phản ứng sau:

-Phản ứng thủy phân, xúc tác axit: \(RCOOR^1 +H_2O\underset{}{\overset{H_2SO_4, t^o }{\rightleftharpoons}}RCOOH +R^1OH\)

-Phản ứng xà phòng hóa:

\(RCOOR^1+NaOH {\overset{t^o }{\to}} RCOONa + R^1OH\\(RCOO)_3C_3H_5 +3NaOH{\overset{t^o }{\to}}3RCOONa+ C_3H_5(OH)_3\)

-Phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng:

\((CH_3[CH_2]_7CH=CH[CH_2]_7COO)_3C_3H_5 + H_2 \overset{Ni, t^o CaO}\to (CH_3[CH_2]_{16}COO)_3C_3H_5\)

Như bên.
Tính chất vật lí Este và chất béo đều nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ. Như bên