Đăng ký

Giải bài 37 trang 130 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Thực hiện các phép đo cần thiết (chính xác đến mm) để tính diện tích ABCDE (h.152).

Hướng dẫn giải

 Ta chia tứ giác ABCDE thành \(\triangle\)ABC , hai tam giác vuông AHE và CKD , hình thang vuông DEHK

 \(S_{ABCDE}=S_{ABC}+S_{AHE}+S_{CKD}+S_{DEHK}\)

 =\(\dfrac{1}{2}\)AC.BG + \(\dfrac{1}{2}\)HA.HE + \(\dfrac{1}{2}\)KC.KD + \(\dfrac{(HE+KD).HK}{2}\)

 Các em tự đo độ dài của các đoạn thẳng AC , BG , HA , HE , KC, KD , HK rồi thay thế vào để tính diện tích ABCDE.