Đăng ký

Giải bài 36 trang 51 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Một công ty may phải sản xuất 10000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.

a) Hãy biểu diễn qua x:

- Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch.

- Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày.

- Số sản phẩm làm thêm trong một ngày.

b) Tính số sản phẩm làm thêm trong một ngày với x = 25.

Hướng dẫn giải

a) Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch là : \(\dfrac{10000}{x}\)(sản phẩm)

     Số Sản phẩm thực tế làm trong một ngày là : \(\dfrac{10080}{x – 1}\) (sản phẩm)

     Số sản phẩm làm thêm trong một ngày là : 

     \( \dfrac{10080x-10000x+ 10000 }{x(x – 1)} = \dfrac{80x+ 10000 }{x(x – 1)}\)(sản phẩm)

b)  Với x = 25 ta có : 

\(\dfrac{10080}{25 – 1} – \dfrac{10000}{25} = \dfrac{10080}{24} – \dfrac{10000}{25} = 420 – 400 = 20 \) (sản phẩm)

Vậy, số sản phẩm làm thêm trong một ngày với x = 25 là 20 sản phẩm .