Đăng ký

Giải bài 33 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Làm các phép tính sau:

Giải bài 33 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{4xy - 5} {10{x^3}y} - {\dfrac{6{y^2} - 5}{10{x^3}y}} = {\dfrac{4xy - 5 - 6{y^2} + 5} {10{x^3}y}}\)

    \(= {\dfrac{4xy - 6{y^2}} {10{x^3}y}} = {\dfrac{2y\left( {2x - 3y} \right)} {10{x^3}y}} = {\dfrac{2x - 3y} {5{x^3}}}.\)

b) \({\dfrac{7x + 6} {2x\left( {x + 7} \right)}} - {\dfrac{3x + 6} {2{x^2} + 14x}} = {\dfrac{7x + 6} {2x\left( {x + 7} \right)}} + {\dfrac{ - \left( {3x + 6} \right)} {2x\left( {x + 7} \right)}}\)

    \(= {\dfrac{7x + 6 - 3x - 6} {2x\left( {x + 7} \right)}} = {\dfrac{4x} {2x\left( {x + 7} \right)}} = {\dfrac2 {x + 7}}\).