Đăng ký

Giải bài 29 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Làm tính trừ các phân thức sau:

Giải bài 29 trang 50 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{4x-1}{3x^{2}y}-\dfrac{7x-1}{3x^{2}y} =\dfrac{4x-1}{3x^{2}y}+\dfrac{-(7x-1)}{3x^{2}y} =\dfrac{4x-1-7x+1}{3x^{2}y} =\dfrac{-3x}{3x^{2}y}=-\dfrac{1}{xy}\)

b) \(\dfrac{4x+5}{2x-1}-\dfrac{5-9x}{2x-1} =\dfrac{4x+5}{2x-1}+\dfrac{-(5-9x)}{2x-1} =\dfrac{4x+5-5+9x}{2x-1}= \dfrac{13x}{2x-1}\)

c) \(\dfrac{11x}{2x-3}-\dfrac{x-18}{3-2x} =\dfrac{11x}{2x-3}+\dfrac{x-18}{2x-3} =\dfrac{11x+x-18}{2x-3} =\dfrac{12x-18}{2x-3}=\dfrac{6(2x-3)}{2x-3} = 6\)

d) \(\dfrac{2x-7}{10x-4}-\dfrac{3x+5}{4-10x} =\dfrac{2x-7}{10x-4}+\dfrac{3x+5}{10x-4} =\dfrac{2x-7+3x+5}{10x-4} =\dfrac{5x-2}{2(5x-2)}=\dfrac{1}{2}\)