Đăng ký

Công thức về phương trình cân bằng nhiệt

Phương trình cân bằng nhiệt có công thức như sau: 

(\(Q_e\): tỏa;  \(Q_r\): thu;  \(m\): khối lượng của chất (kg);  \(c\): nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K);  \(\Delta t\): độ biến thiên nhiệt độ (K))

                          \(\sum Q_e=\sum Q_r\)

                          \(Q=mc \Delta t\)

Nhiệt dung riêng của một số chất

          Chất

Nhiệt dung riêng(J/kg.K)

          Nước                4200
       Nước đá               2100
         Nhôm                880
           Sắt                460
          Đồng                380
            Chì                130