Đăng ký

Công thức tính nhiệt độ tuyệt đối

Nhiệt độ tuyệt đối được tính theo công thức sau:

\(T\): nhiệt độ trong nhiệt giai Kenvin;  \(t\): nhiệt độ trong nhiệt giai Celsius)

              \(T=t^0C+273(K)\)