Đăng ký

Công thức liên quan đến phương trình CLA-PÊ-RÔN - MEN-ĐÊ-LÊ-ÉP

Phương trình CLA-PÊ-RÔN - MEN-ĐÊ-LÊ-ÉP:

(\(p\): áp suất \((P, Pascal)\);  \(V\): thể tích \((m^3)\);  \(n\): số các hạt trong khối khí \((mol)\);  \(R\): hằng số khí;  \(T\): nhiệt độ \((K)\);  \(k\): hằng số Bôn-zơ-man)

                  \(pV=nRT\)

   \(k=1.38(24) *10^{-23}J/K\)

   \(k=8.617(15)*10^{-5}eV/K\)

   \(R=8.314J/mol.K\)