Đăng ký

Công thức tính nhiệt nóng chảy/ đông đặc

Nhiệt nóng chảy/ đông đặc có công thức như sau:

\(Q\): nhiệt cần cung cấp (J);  \(\lambda\): nhiệt nóng chảy ( đông đặc) của chất (J/kg.K);  \(m\): khối lượng chất (kg))

                  \(Q=\lambda m\)

Nhiệt độ nóng chảy (đông đặc) của một số chất

Chất Nhiệt độ chảy (đông đặc)  .\(10^3 (J/kg)\)
Chì                           25
Thiếc                         60,7
Vàng                         62,8
Thép                         83,7
Bạc                          105
Sắt                           277
Nước đá                           334
Nhôm                           400