Đăng ký

Công thức về định luật GAY LUY-XẮC (đẳng áp)

Định luật GAY LUY-XẮC ( đẳng áp) có công thức như sau: ( nếu áp suất không đổi)

                     \(\dfrac{V}{T}=const\)

                    \(\dfrac{V_1}{T_1}=\dfrac{V_2}{T_2}=...=\dfrac{V_n}{T_n}\)