Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Hãy so sánh các giá trị sinx và sin(-x), cosx và cos(-x).

Hướng dẫn giải

sin⁡ x = -sin⁡(-x)

cos⁡x = cos⁡(-x)