Đăng ký

Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3.

Hướng dẫn giải

123; 132; 213; 231; 312; 321