Đăng ký

Câu 6 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Dùng công thức cấu tạo hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng theo sơ đồ sau:

 

Hướng dẫn giải

 

Vậy A là \(C{H_3} - CH = CH - C{H_3}\) , B là \(C{H_3} - C{H_2} - CH = C{H_2}\), C là \(C{H_3} - C \equiv C - C{H_3}\)

D là \(C{H_2} = CH - CH = C{H_2}\), và E là \(C{H_3} - C{H_2} - C \equiv CH\)