Câu 5 trang 203 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng: Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho chúng ta biết:

    a) Sự phụ thuộc về thức ăn của động vật và thực vật.

    b) Sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng và của quần xã.

    c) Mức độ gần gũi giữa các loài trong quần xã.

    d) Dòng năng lượng trong quần xã.

Hướng dẫn giải

Đáp án : D

Tags dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Có thể bạn quan tâm