Đăng ký

Câu 41 trang 85 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Đề bài

Bài 41. Gieo hai con súc sắc cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 8.

Hướng dẫn giải

Gọi B là biến cố “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc là 8”

Tập hợp mô tả biến cố B gồm 5 phần tử :

\({\Omega _B} = \left\{ {\left( {2;6} \right),\left( {6;2} \right),\left( {3;5} \right),\left( {5;3} \right),\left( {4;4} \right)} \right\}\)

Và không gian mẫu \(Ω\) có 36 phần tử

Khi đó  \(P\left( B \right) = {5 \over {36}}.\)

shoppe