Đăng ký

Câu 4 trang 67 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

Đề bài

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa hai axit 2-aminopropanoic lần lượt với các chất sau: \(NaOH,{H_2}S{O_4},C{H_3}OH\) có mặt khí \(HCl\) bão hòa, \(HN{O_2}\)

Hướng dẫn giải