Đăng ký

Câu 1 trang 66 SGK Hóa 12 Nâng cao

Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử các amino axit amin chỉ có một nhóm \(N{H_2}\) và một nhóm \(COOH\).

B. Dung dịch của amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím

C. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím

D. Các animo axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường .

Hướng dẫn giải

Chọn D.