Đăng ký

Câu 4 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

a) Hãy viết công thức phân tử của các đồng đẳng của benzen chứa 8 và 9 nguyên tử C.    

b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phản ứng với các công thức tìm được ở câu a)        

Hướng dẫn giải

a) Công thức chung của dãy đồng đẳng benzen là \({C_n}{H_{2n - 6}}(n \ge 6)\)

    Công thức phân tử của các đồng đẳng benzen cần tìm là \({C_8}{H_{10}}\) và \({C_9}{H_{12}}\)

b) Công thức cấu tạo của: \({C_8}{H_{10}}\)

 

  Công thức cấu tạo của \({C_9}{H_{12}}\):