Đăng ký

Câu 4 trang 151 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon no ứng với công thức \({C_5}{H_{10}}\)

Hướng dẫn giải

Có 5 đồng phân xicloankan

Vòng 5 : 1 chất 
Vòng 3 : 3 chất 
Vòng 4 : 1 chất 

shoppe