Đăng ký

Câu 3 trang 32 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Phân biệt thành tế bào ở lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thủy tức và chức năng từng loại tế bào này ?

Hướng dẫn giải

Cơ thể thủy tức có 2 lớp tế bào là lớp trong và lớp ngoài ngăn cách bởi một tầng keo mỏng ở giữa.

* Lớp ngoài gồm :

a) Các tế bào gai rải khắp cơ thể , tập trung nhiều ở tua miệng dùng để bắt mồi.

b) Tế bào mô bì - cơ: chiếm phần lớn , làm nhiệm vụ bảo vệ và vận chuyển .

c) Tế bào thần kinh : nhiệm vụ thu nhận kích thích.

* Lớp trong gồm các tế bào mô cơ - tiêu hóa , có 2 roi làm nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn.