Đăng ký

Câu 2 trang 32 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Thủy tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào ?

Hướng dẫn giải

Qua lỗ miệng.