Đăng ký

Câu 2 trang 97 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Một loại thủy tinh chứa 13,0% \(N{a_2}O\); 11,7% \(CaO\) và 75,3% \(Si{O_2}\) về khối lượng. Thành phần của loại thủy tinh này biểu diễn dưới dạng oxit là

A. \(2N{a_2}O.CaO.6Si{O_2}\)                                                          B. \(2N{a_2}O.6CaO.Si{O_2}\)

C. \(N{a_2}O.CaO.6Si{O_2}\)                                                                        D. \(N{a_2}O.6CaO.Si{O_2}\)

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án C