Đăng ký

Câu 2 trang 58 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Chất khí A có mùi khai, phản ứng với khí clo theo cách khác nhau sau đây, tùy theo điều kiện phản ứng.

a) Trong trường hợp dư khí A thì xảy ra phản ứng sinh ra chất rắn C và khí D:

                                \(8A + 3C{l_2} \to 6C + D\)

b) Trong trường hợp dư khí clo thì phản ứng sinh ra khí D và khí E:

                                \(2A + 3C{l_2} \to D + 6E\)

Chất rắn C màu trắng, khi đốt nóng thường bị phân hủy thuận nghịch, biến thành chất A và chất E. Khối lượng riêng của khí D là 1,25 g/l (đktc).

Hướng dẫn giải

Ta có \({M_D} = 1,25.22,4 = 28g/mol \Rightarrow \) khí D là \({N_2}\) ; khí A là \(N{H_3}\)