Đăng ký

Câu 10 trang 165 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Trong số 20 hóa chất được sản xuất nhiếu nhất, \(H_2SO_4\) đứng đầu, etilen chiếm vị trí thứ tư, propilen đứng thứ 9, clo xếp thứ 10…Hãy nêu lí do làm cho etilen và propilen chiếm được thứ bậc cao như vậy, dùng những phản ứng hóa học để minh họa cho ý kiến của mình

Hướng dẫn giải

Vì etilen, propilen là nguyên liệu quan trọng tổng hợp ra polime và các chất hữu cơ khác.