Đăng ký

Câu 1 trang 250 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

a) Axit cacbonic là nhóm cacboxyl  [ ]

b) Axit cacbonic là nhóm cacboxylic  [ ]

c) Axit cacboxylic no là axit không chứa liên kết bội  [ ]

d) Axit cacboxylic không nó là axit có chứa liên kết C=C hoặc \(C \equiv C\)   [ ]

Hướng dẫn giải

a) Đ                             b) S                             

c) S                              d) Đ