Đăng ký

Bài 87 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao

Đề bài

Bài 87. Chứng minh rằng \({\log _2}3 > {\log _3}4\)

Hướng dẫn giải

Ta có \({\log _2}3 > {\log _3}4 \Leftrightarrow {1 \over {{{\log }_3}2}} > {\log _3}4 \Leftrightarrow {\log _3}2.{\log _3}4 < 1\) (vì \({\log _3}2 > 0\))

Áp dụng BĐT cô si cho hai số dương ta có:

\(\eqalign{
& \sqrt {{{\log }_3}2.{{\log }_3}4} < {1 \over 2}\left( {{{\log }_3}2 + {{\log }_3}4} \right) = {1 \over 2}{\log _3}8 < {1 \over 2}{\log _3}9 = 1 \cr
& \Rightarrow {\log _3}2.{\log _3}4 < 1\,\,\left( {dpcm} \right) \cr} \)