Đăng ký

Bài 80 trang 129 SGK giải tích 12 nâng cao

Đề bài

Bài 80.

\(a)\,{2^{3 - 6x}} > 1\,;\)                                   \(b)\,{16^x} > 0,125.\)                         

Hướng dẫn giải

 \(a)\,{2^{3 - 6x}} > 1\, \Leftrightarrow {2^{3 - 6x}} > {2^0} \Leftrightarrow 3 - 6x > 0 \Leftrightarrow x < {1 \over 2}\)

Vậy \(S = \left( { - \infty ;{1 \over 2}} \right)\)

 \(b)\,{16^x} > 0,125 \Leftrightarrow {2^{4x}} > {1 \over 8} \Leftrightarrow {2^{4x}} > {2^{ - 3}} \Leftrightarrow x >  - {3 \over 4}\)

Vậy \(S = \left( { - {3 \over 4}; + \infty } \right)\)