Đăng ký

Bài 6 trang 219 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 6. Hãy lập bảng so sánh các kim loại niken, đồng, kẽm về:

a) Vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn;

b) Cấu hình electron nguyên tử (dạng viết gọn);

c) Số oxi hóa của các nguyên tố;

d) Thế điện cực chuẩn của các kim loại;

e) Tính khử của các kim loại.

Hướng dẫn giải

 

28Ni

29Cu

30Zn

Vị trí trong bảng tuần hoàn

Nằm ở ô thứ 28; chu kì 4; nhóm VIIIB

Nằm ở ô thứ 29; chu kì 4; nhóm IB

Nằm ở ô thứ 30; chu kì 4; nhóm IIB

 

Cấu hình electron

[Ar]3d84s2

[Ar]3d104s1

[Ar]3d104s2

 

Số oxi hóa

+2; +3.

+1; +2.

+2

 

Thế điện cực chuẩn

-0,26V

0,34V

-0,76V

 

Tính khử

Tính khử yếu hơn Fe

Tính khử yếu

Tính khử mạnh

 

 

28Ni

29Cu

30Zn

Vị trí trong bảng tuần hoàn

Nằm ở ô thứ 28; chu kì 4; nhóm VIIIB

Nằm ở ô thứ 29; chu kì 4; nhóm IB

Nằm ở ô thứ 30; chu kì 4; nhóm IIB

 

Cấu hình electron

[Ar]3d84s2

[Ar]3d104s1

[Ar]3d104s2

 

Số oxi hóa

+2; +3.

+1; +2.

+2

 

Thế điện cực chuẩn

-0,26V

0,34V

-0,76V

 

Tính khử

Tính khử yếu hơn Fe

Tính khử yếu

Tính khử mạnh