Đăng ký

Bài 2 trang 219 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 2. Có các ion riêng biệt trong dung dịch là \(N{i^{2 + }},Z{n^{2 + }},A{g^ + },S{n^{2 + }},A{u^{3 + }},P{b^{2 + }}\). Ion có tính oxi hóa mạnh nhất và ion có tính oxi hóa yếu nhất lần lượt là:

\(\eqalign{
& A.P{b^{2 + }} \text{ và }  {\rm{ }}N{i^{2 + }}\;\;\;\;\;\;\;B.A{g^ + } \text{ và } {\rm{ }}Z{n^{2 + }} \cr
& C.A{u^{3 + }} \text{ và } {\rm{ }}Z{n^{2 + }}\,\,\,\,\,\,\,\;\;D.N{i^{2 + }}\text{ và } {\rm{ }}S{n^{2 + }} \cr} \) 

Hướng dẫn giải

Chọn C.