Đăng ký

Bài 1 trang 218 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 1. Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra ?

\(\eqalign{
& A.P{b^{2 + }} + Sn \to Pb + S{n^{2 + }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.S{n^{2 + }} + Ni \to Sn + N{i^{2 + }} \cr
& C.P{b^{2 + }} + Ni \to Pb + N{i^{2 + }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.S{n^{2 + }} + Pb \to Sn + P{b^{2 + }} \cr} \)

Hướng dẫn giải

Chọn D